Bendrosios sąlygos

§ 1 Galiojimas

DENIOS AG prekes tiekia tik remiantis šių tiekimo sąlygų užsakymo dieną galiojančia redakcija. Užsakydami prekes patvirtinate, kad su jomis sutinkate. Tiekiame tik pramonės, verslo įmonėms, sąjungoms, komunalinėms įmonėms ir panašioms įstaigoms.

§ 2 Pasiūlymas ir sutarties sudarymas

(1) Tiekimo sutartis laikoma sudaryta, jeigu DENIOS AG patvirtina užsakymą raštu per 10 dienų arba pristato prekes. Bet koks pirkėjo užsakymas yra įpareigojantis. Esant rašybos, spausdinimo ar skaičiavimo klaidai (internetiniame) kataloge DENIOS AG turi teisę atsisakyti sutarties.
(2) DENIOS AG neprisiima atsakomybės dėl rizikos, susijusios su prekės įsigijimu. Įmonė turi teisę nutraukti sutartį, jeigu pirminis tiekėjas nebetiekia dėl priežasčių, už kurias DENIOS AG neatsako.
(3) Jeigu DENIOS AG pateikia pasiūlymų, jie yra neįpareigojantys. Priėmimo paraiškas ir visus užsakymus dėl teisinių priežasčių DENIOS AG turi patvirtinti raštu, faksu arba elektroniniu būdu. Tai taikoma papildymams, pakeitimams arba papildomiems susitarimams.
(4) DENIOS AG katalogo ir (arba) prekių aprašuose bei paaiškinimuose (pvz., techninėse charakteristikose, nuorodose į DIN standartus ir t. t.) garantija nesuteikiama. DENIOS AG garantija suteikiama išskirtinai raštišku pareiškimu.
(5) Pirkėjas privalo priimti siuntą. Jeigu siuntą priimti atsisakoma, DENIOS AG turi teisę raštu nutraukti sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo dėl netesybų.
(6) Ribotos trukmės pasiūlymai internetinėje parduotuvėje galioja kol yra rodomi. Nepaisant kruopščiai parengtų atsargų gali būti, kad akcinės prekės bus išparduotos greičiau nei planuota. DENIOS AG dėl to nesuteikia tiekimo garantijos. Tik: kol yra prekių.
(7) Standartinių katalogo prekių užsakymų galima atsisakyti nemokamai (išskyrus žemiau pateikiamas išimtis). Atsisakyti negalima užsakymų iš specialiųjų prekių pasiūlos, kurios nėra mūsų standartinio kataloginio pasiūlymo dalis, su užsakymu nesusijusių gaminių (bet kokių konteinerių, šiluminių konteinerių / dėžių, vėsinimo kamerų, techninių vėdinimo įrenginių), bet kokios rūšies specialiųjų gaminių ir pristatymų, kuriems taikomos specialios kainos (pvz., jeigu buvo suteiktos kiekybinės nuolaidos). Tik išimtiniais atvejais (susitarus su DENIOS AG) galima atsisakyti pateiktų užsakymų (bet kokių konteinerių, šiluminių konteinerių / dėžių, vėsinimo kamerų, techninių vėdinimo įrenginių) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po užsakymo, tačiau tokiais atvejais klientui bus pritaikytas 15 proc. nutraukimo mokestis nuo užsakymo vertės (nepriklausomai nuo gamybos būklės) DENIOS AG naudai.

§ 3 Kainos / kainodara

(1) DENIOS AG kainas nustato tokias (eurais), kokios užsakymo momentu pateikiamos galiojančiame (internetiniame) kataloge. Įpareigojanti kaina yra ta, kurią DENIOS AG patvirtina gavusi užsakymą arba pristačiusi prekes.
(2) Kainos galioja (jeigu pasiūlyme arba kataloge nenurodyta kitaip) su pakuote be iškrovimo, nemokamai pristatant Vokietijoje (išskyrus salas). Tiekiant iš gamyklos pristatymo ir pakuotės išlaidos nurodomos sąskaitoje atskirai, pridedant prie įprastų kainų. Visos kainos nurodomos su galiojančiu pridėtinės vertės mokesčiu (19 proc. ir (arba) 7 proc. specializuotai literatūrai) ir taikomos pristatymams Vokietijoje esančiu adresu.

§ 4 Pristatymo ir atlikimo laikas / atsakomybės perėjimas

(1) DENIOS AG turi teisę atlikti dalinius tiekimus ir dalinius užsakymus.
(2) Esant tiekimo ir užsakymo atlikimo sutrikimams dėl aukštesnės jėgos arba dėl įvykių, dėl kurių DENIOS AG užsakymo atlikimas tampa daug sunkesnis arba neįmanomas, pvz., streikams, lokautams, valstybės institucijų potvarkiams ir t. t., taip pat jeigu su šiomis aplinkybėmis susiduria DENIOS AG tiekėjai arba atitinkami jų tiekėjai, DENIOS AG neprisiima atsakomybės dėl terminų nesilaikymo. Jūs suteikiate teisę DENIOS AG atidėti pristatymą ir (arba) užsakymo atlikimą tiek, tiek trunka trukdymai, pridėjus deramą laiką gamybos įsibėgėjimui, arba sutinkate dėl dar neįvykdytos dalies nutraukti sutartį dalinai arba visa jos apimtimi.
(3) Kitais atvejais DENIOS AG atsako už vėlavimus tik esant DENIOS AG atstovo arba patikėtinio tyčinei veikai arba grubaus aplaidumo atveju remiantis įstatymų nuostatomis. Kitais užsakymo atlikimo vėlavimo atvejais DENIOS AG atsakomybė dėl nuostolių atlyginimo be užsakymo atlikimo arba vietoje užsakymo atlikimo ribojama iki 5 proc. vertės nuo vėluojančios užsakymo dalies. Kitos kliento pretenzijos – taip pat pasibaigus DENIOS AG nustatymam užsakymo atlikimo terminui – nepriimamos. Minėtas apribojimas negalioja gyvybės, kūno arba sveikatos sutrikdymo atvejais.
(4) Jeigu pristatymas negalimas, pirkėjas turi teisę reikalauti žalos atlyginimo remiantis įstatymų nuostatomis. Tačiau pretenzijos dydis dėl žalos atlyginimo ribojamas be arba vietoje užsakymo atlikimo ir dėl patirtų išlaidų atlyginimo 5 proc. tos užsakymo dalies vertės, kuria negalima naudotis. Kitos kliento pretenzijos dėl negalimo pristatymo nepriimamos. Šis apribojimas negalioja, jeigu atsakomybė taikoma už tyčinę veiką, grubų aplaidumą arba gyvybės, kūno arba sveikatos sutrikdymo atvejais. Pirkėjo teisė nutraukti sutartį lieka galioti.
(5) Rizika pereina užsakovui, kai tik siunta perduodama vežėjui arba kai siunta išsiunčiama iš DENIOS AG sandėlio persiuntimui. Jeigu siuntimas neįmanomas ne dėl DENIOS AG kaltės, po pranešimo apie siuntinio paruošimą rizika pereina užsakovui.
(6) Paprastai tiekimas vykdomas iškart gavus užsakymą ir (arba) prie produkto nurodytu laikotarpiu. Atsiradus nukrypimams nuo pristatymo laiko užsakovas nedelsiant informuojamas užsakymo patvirtinimu arba atskiru pranešimu.

§ 5 Garantija / atsakomybė

(1) DENIOS AG suteikia 2 metų po prekės pristatymo garantiją dėl prekės broko. Gaminiams, kurie paženklinti „5 / 10 metų garantija“ logotipu, atitinkamai galioja ilgesnis garantijos terminas. Tai negalioja jundančioms dalims (pvz., ratams, spyruoklėms, velenams), dažams, vartojimo prekėms bei susidėvinčioms ir elektrinėms dalims. Teisė į garantiją apima reguliarius, specialistų atliekamus techninės priežiūros darbus ir gaminio remontą. Pagal pageidavimą jūsų garantinei teisei užtikrinti siūlome nebrangią (garantinės) ir techninės priežiūros sutartį.
(2) Esant tyčiniams DENIOS AG arba įmonės atstovo arba patikėtinių veiksmams arba grubiam aplaidumui, DENIOS AG atsako pagal įstatymus. Kitais atvejais DENIOS AG atsako tik remiantis Prekių garantijos įstatymu gyvybės, kūno arba sveikatos sutrikdymo atvejais arba pažeidus svarbias sutarties sąlygas. Žalos atlyginimas už esminių sutarties sąlygų pažeidimą apsiriboja tipine sutartyje numatyta žala. Atsakomybė už žalą, kurią padaro tiekiama prekė pirkėjo daiktams, pvz., kitiems daiktams padaryta žala, neprisiimama.
(3) Aukščiau pateikta 2-a pastr. taikoma žalos atlyginimui kartu su preke ir žalos atlyginimui vietoje prekės, bet kokiu teisiniu pagrindu, ypač dėl trūkumų, įsipareigojimų nesilaikymo arba dėl neleistinos veikos. Ji taip pat galioja esant pretenzijai dėl nereikalingų išlaidų padengimo.
(4) DENIOS AG neatsako už trūkumus tų daiktų, kuriuos įmonė įsigijo iš trečiųjų asmenų ir kuriuos be pakeitimų perdavė klientams, atsakomybė esant tyčinei veikai ir aplaidumui lieka galioti.
(5) Vokietijos CK 377 str. lieka nepakitęs.
(6) Tinkamai ir pagrįstai pateiktas pretenzijas DENIOS AG sprendžia pateikdama pakaitinį gaminį arba ištaisydama trūkumą. Jeigu ištaisyti nepavyksta du kartus, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį arba reikalauti kainos sumažinimo.

§ 6 Nuosavybės teisė

(1) Tiekiama prekė lieka DENIOS AG nuosavybe iki visų kliento prievolių, taip pat ir finansinių, kylančių iš verslo sandorio, įvykdymo, kurios turi būti pirkėjo įvykdytos DENIOS AG naudai remiantis esamaisiais verslo santykiais.
(2) Nuosavybės teisė išlieka ir tuomet, kai atskiri DENIOS AG reikalavimai perkeliami į einamąją sąskaitą ir apskaičiuojamas bei patvirtinamas likutis.
(3) Pirkėjo mokestiniai reikalavimai, kylantys iš tolesnio šios prekės, esančios gamintojo nuosavybe, pardavimo, dabar perleidžiami DENIOS AG kartu su visomis garantijomis, kurias pirkėjas gauna už perleistus mokestinius reikalavimus. Jie užtikrinami ta pačia apimtimi, kaip ir pati prekė.
(4) Raštišku pareiškimu DENIOS AG gali nutraukti sutartį arba dalį sutarties, jeigu pirkėjas yra nemokus, viršijamas įsiskolinimas, pirkėjas nutraukia mokėjimus arba pirkėjas pateikia paraišką bankrotui. Atsisakymo teise turi būti pasinaudota iki bankroto bylos iškėlimo. Pirkėjas nedelsdamas privalo informuoti DENIOS AG apie nemokumą, neigiamą balansą arba įmokų sustabdymą. DENIOS AG gali uždrausti tęsti pardavimą, apdorojimą ir prekės pašalinimą. Bankroto įstatymo nuostatos lieka galioti.

§ 7 Mokėjimai

(1) Jeigu nesusitarta kitaip, DENIOS AG sąskaitos turi būti apmokamos per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Sumokėjus per 10 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, DENIOS AG suteikia 2 proc. nuolaidą nuo prekių vertės. Praėjus 30 dienų laikotarpiui po sąskaitos išrašymo, laikoma, kad užsakovo mokėjimas vėluoja.
(2) DENIOS AG turi teisę, nepaisant prieštaraujančių užsakovo nurodymų, atlikto mokėjimo dydžiu visų pirma mažinti seną skolą ir informuoti užsakovą apie atliktą perskaičiavimą. Jeigu jau atsirado išlaidos ir delspinigiai, DENIOS AG turi teisę mokėjimus paskirstyti taip: pirmiausia dengiamos išlaidos, po to delspinigiai ir, vėliausiai, dengiama skola.
(3) Užsakovui vėluojant DENIOS AG turi teisę nuo atitinkamo laiko skaičiuoti įstatymų numatytus delspinigius, jeigu DENIOS AG neįrodo didesnės žalos.

§ 8 Pakeitimai / klaidos

DENIOS AG pasilieka teisę bet kada atlikti konstrukcijos pakeitimus. Tačiau ji nėra įpareigota tokius pakeitimus atlikti jau pristatytiems gaminiams. Kainos pakeitimai, modelio keitimas, klaidos ir spausdinimo klaidos.

§ 9 Grąžinimo teisė – pirkimas be rizikos

Pirkdami iš DENIOS nerizikuojate. Galiojanti 30 dienų grąžinimo teisė (nuo pristatymo dienos) užtikrina galimybę grąžinti prekę, kuri jums galėjo nepatikti. Praneškite mums apie pageidavimą grąžinti prekę, mes pasirūpinsime prekės priėmimu. Balansas nedelsiant bus išlygintas išrašant kreditinę sąskaitą.

Galima grąžinti neturinčią naudojimo žymių prekę originalioje pakuotėje. Riziką ir gabenimo išlaidas apmoka klientas.

Atsisakymo teisė negalioja prekėms iš specialiųjų prekių pasiūlos, kurios nėra mūsų standartinio kataloginio pasiūlymo dalis, su užsakymu nesusijusiems gaminiams (bet kokioms talpykloms, šiluminiams konteineriams / dėžėms, vėsinimo kameroms, techniniams vėdinimo įrenginiams), bet kokios rūšies specialiesiems gaminiams ir pristatymams pagal specialias kainas (pvz., jeigu buvo suteiktos kiekybinės nuolaidos).

§ 10 Duomenų išsaugojimas ir apdorojimas

Tenkinant šiuolaikinius komercinei įmonei keliamus reikalavimus, mūsų klientų asmens duomenys ir su įmone susiję duomenys apdorojami ir išsaugomi naudojant elektroninę duomenų apdorojimo sistemą.

§ 11 Teismingumas / vykdymo vieta

Visų teisinių ginčų, kylančių iš sutartinių verslo santykių, teismingumo vieta yra Bad Oeynhausen.

§ 12 Taikoma teisė

Visi verslo ir juridiniai santykiai tarp DENIOS AG ir užsakovų reglamentuojami tik laikantis Vokietijos Federacinės Respublikos teisės. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG) netaikoma.

§ 13 Baigiamosios nuostatos

Jei kuri nors šių verslo sąlygų nuostata arba kitų susitarimų nuostata negalioja arba gali tokia tapti, kitų nuostatų arba susitarimų veiksmingumo tai neveikia. Pasiliekame teisę keisti kainas, modelį; galimi netikslumai, spausdinimo ir korektūros klaidos.

Jūsų pasitenkinimas

Svarbiausias mūsų tikslas – kad jūs, mūsų klientas, būtumėte patenkintas DENIOS. Jei netyčia „kažkas netinka“, susisiekite su mumis. Kartu tikrai rasime prasmingą sprendimą.